Min Stora Dags integritetspolicy för Stora Dagar

För att Min Stora Dag ska kunna administrera din ansökan om en Stor Dag för ditt barn behöver vi behandla era personuppgifter. Genom att kryssa i rutorna nedan och underteckna samtycker du till att Min Stora Dag behandlar personuppgifterna på det sätt som står i denna integritetspolicy och annan tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
När du ansöker om en Stor Dag åt ditt barn kommer Min Stora Dag att be dig lämna vissa personuppgifter, såsom ditt namn, adress, e-postadress och andra uppgifter vi behöver för att vi ska kunna komma i kontakt med dig med anledning av din ansökan. Vi kommer också att be dig lämna barnets namn och personnummer för att kunna hantera din ansökan. Vid ansökan kommer vi även att be om information om barnets sjukdomstillstånd och att du skickar in ett medicinskt utlåtande från barnets vårdgivare. Du kan göra detta antingen per post eller som en bifogad fil till ansökan. Min Stora Dag kommer att behandla uppgifterna om barnets sjukdomstillstånd för att se om barnet kan vara aktuellt för en Stor Dag. Om ditt barn blir utvalt för att delta i en Stor Dag som involverar en utlandsresa kommer vi också att inhämta uppgifter om ert försäkringsbolag och försäkringsnummer.

Om du samtycker till det kommer vi även att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ett frågeformulär efter genomförd Stor Dag om din och ditt barns upplevelse av den Stora Dagen för att Min Stora Dag ska kunna utveckla och förbättra sin verksamhet.

Alla uppgifter som du lämnar är frivilliga, men om du låter bli att lämna en del information kan det påverka hur vi kan hantera din ansökan eller genomföra den Stora Dagen. Mer information om Stora Dagar och vilka regler som gäller för dessa hittar du på Min Stora Dags hemsida, http://www.minstoradag.org/aktiviteter/.

På vad grundar vi vår rätt att behandla dina personuppgifter?
Min Stora Dag grundar insamlingen av uppgifterna på att du samtyckt till behandlingen enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.org. Dina och ditt barns personuppgifter raderas då omedelbart. Notera dock att det kan medföra att Min Stora Dag inte kan hantera din ansökan eller genomföra den Stora Dagen.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
Antalet personer som har tillgång till era personuppgifter är begränsade. Om barnet blir utvalt för att delta i en Stor Dag kommer Min Stora Dag dela uppgifter med våra leverantörer i den mån det är nödvändigt för att genomföra den Stora Dagen. Våra leverantörer är inte fasta utan varierar beroende på aktivitet men kan till exempel vara IT-leverantörer, researrangörer eller måltidsarrangörer. Om du har samtyckt till detta delar även Min Stora Dag kontaktuppgifter till dig med vår externa leverantör för utskick av frågeformulär efter genomförd Stor Dag. Utöver detta kommer Min Stora Dag inte att lämna ut dina eller ditt barns personuppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke. Endast personer hos Min Stora Dag som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Min Stora Dag har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst.

Min Stora Dag kommer att spara era personuppgifter till dess att den Stora Dagen har genomförts. Därefter sparas endast barnets namn, personnummer samt information om att barnet deltagit i en Stor Dag. Detta för att Min Stora Dag ska kunna möjliggöra att så många barn som möjligt får delta i en Stor Dag. Min Stora Dag raderar dessa personuppgifter i samband med att barnet inte längre tillhör Min Stora Dags målgrupp, det vill säga när barnet fyller 18 år men aldrig senare än tre (3) år efter genomförd aktivitet om barnet deltagit i en Stor Dag och åtta (8) år om barnet blivit tilldelad en Enskild Stor Dag. Du har dock rätt att begära att personuppgifterna raderas tidigare genom att kontakta oss på adressen nedan. Statistik information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Era rättigheter
Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr. 802409-8264, Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm (”Min Stora Dag”) är personuppgiftsansvarig för dina och ditt barns personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina och ditt barns personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.

Du har rätt att skriva till Min Stora Dag och få veta vilka uppgifter som finns om dig eller ditt barn. Du har rätt till sådan information utan kostnad en gång per kalenderår. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi skyldiga att överföra dina eller ditt barns personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas eller att vi ska radera era personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att Min Stora Dag inte har möjlighet att behandla din ansökan. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig eller ditt barn som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur Min Stora Dag behandlar era personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Min Stora Dags personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna samtyckeshandling är du välkommen att kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.org eller per brev till adressen ovan.