Svartvit bild med en barnhand och en såpbubbla

Det som känns på insidan syns inte alltid utanpå

Genom Osynlighetsprojektet vill Min Stora Dag förändra allmänhetens kunskap och attityder om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD och autism (ASD inkl. Aspergers syndrom), och/eller psykisk ohälsa. Satsningen är möjlig tack vare ett öronmärkt ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Enligt forskare har två till tre barn i varje svensk skolklass någon form av NPF-diagnos. Det kan handla om ADHD, autism, språkstörningar, inlärningssvårigheter eller motoriska störningar. Gemensamt för dessa barn är att deras hjärnor arbetar och fungerar på ett lite annorlunda sätt jämfört med andras.

Trots att det handlar om så många människor finns det fortfarande en utbredd okunskap och många fördomar om NPF i Sverige. Utsattheten är stor då diagnoserna inte alltid syns utanpå, och därför ofta bemöts med en lägre förståelse och sympati, samtidigt som de påverkar förmågan att fungera i vardagen. Barn med NPF löper dessutom ofta en förhöjd risk att drabbas av olika fysiska sjukdomar och diagnoser – och av psykisk ohälsa.

Fler Stora Dagar – ökad kunskap

Min Stora Dag har funnits i snart 17 år och når främst barn och unga med synliga och somatiska sjukdomar. Genom Osynlighetsprojektet vill vi göra skillnad i vardagen för fler barn och unga genom att utveckla och anpassa våra aktiviteter utifrån deras behov. Samtidigt som vi vill öka kunskapen och bidra till en attitydförändring hos allmänheten.

– Ökad kunskap och synlighet bidrar till att minska fördomar och utsatthet för barn och unga med NPF-diagnoser. Därför är Osynlighetsprojektet viktigt, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap på KIND, om projektet.

Min Stora Dag kommer fortsätta öka antalet riktade aktiviteter för denna grupp

Min Stora Dags medicinska råd och de sjukhus vi samarbetar med lyfter ofta vikten av att göra skillnad för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa, som ofta är exkluderade från Min Stora Dags, och andra organisationers, stöd och aktiviteter. Min Stora Dag kommer därför fortsätta öka antalet riktade aktiviteter för denna grupp.

Arbetet kommer att göras i samråd med Min Stora Dags medicinska råd, organisationer, intresseföreningar och experter inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi strävar efter att förändra och förbättra vardagen för barn och unga i Sverige med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar (NPF), psykisk ohälsa och multidiagnoser. Utöver våra egna aktiviteter kommer vi genomföra ett flertal kampanjer och projekt under året, med målsättningen att bidra till ökad kunskap, synlighet och acceptans.

Mål

• Lyfta och synliggöra barn med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa
• Öka antal aktiviteter för barnen
• Bidra till ökad kunskap
• Vara ett steg i en attitydförändring som utgår från vad unga är bra på i stället för dåliga

Ansök till våra Stora Dagar >
Läs om när 9-åriga Tella fick träffa sina idoler Samir och Viktor >

Osynlighetsprojektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.